Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van, bestelling bij, overeenkomst aangegaan met Noble Timber. De aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden. Onder deze Algemene Voorwaarden van Noble Timber vallen ook het Cookiebeleid, het Privacybeleid en de Disclaimer.

Inhoud

Algemene Voorwaarden

 1. Identiteit van de onderneming
 2. Toepassingsgebied van de Algemene Voorwaarden
 3. Bestelling
 4. Prijzen
 5. Levering
 6. Betaling
 7. Intellectuele eigendom
 8. Uitsluiten van aansprakelijkheid
 9. Privacybeleid
 10. Klachten en geschillen
 11. Toepasselijk recht

1. Identiteit van de onderneming

The Practice Academy BV (handelsbenaming en in de huidige voorwaarden benoemd als: ‘Noble Timber)

Zetel: Kantersteen 47, 1000 Brussel, België

BTW/KBO-nummer: BE 0719.959.635

E-mail: info@nobletimber.eu

Telefoon : +32 (0)4 85 98 95 54

IBAN : BE27 0018 8276 7673

BIC : GEBEBEBB

2. Toepassingsgebied van de Algemene Voorwaarden

2.1 Door het bevestigen van de bestelling op de website, gaat de klant onvoorwaardelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van de verkochte producten/diensten.

3. Bestelling

3.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en binden Noble Timber niet. Orders van een klant binden Noble Timber evenmin. Tussen Noble Timber en de klant komt pas een overeenkomst tot stand door ofwel de ondertekening, orderbevestiging of andere schriftelijke bevestiging van Noble Timber na het doorlopen van de procedure op de webshop.

3.2 Elke persoon die namens een rechtspersoon een bestelling plaats, verklaart en wordt geacht volledig bekwaam en bevoegd te zijn om de aankoop te verrichten namens die rechtspersoon. De persoon verbindt zich echter mee hoofdelijk bij niet-uitvoering door de rechtspersoon.

3.3 Onder voorbehoud van de bepalingen van het Artikel 6 omtrent 'Betaling', zijn beide partijen pas contractueel gebonden nadat ze alle fases in de webshop op regelmatige en integrale wijze doorlopen hebben:

 • De klant moet zich voorafgaand registreren via de website. Tijdens de registratie zal de klant naar persoonlijke gegevens gevraagd worden, zodat Noble Timber haar contractuele verplichtingen kan uitvoeren. Deze dienen zo waarheidsgetrouw mogelijk ingevuld te worden.
 • Nadat de klant zich succesvol geregistreerd heeft, kan de klant de prijzen raadplegen en zijn vraag personaliseren. Een klant plaatst een bestelling op de webshop door een product in het winkelmandje te plaatsen en vervolgens het stappenproces te doorlopen. Op deze manier deelt de klant ons mee dat hij het product dat beschreven staat, wenst te bestellen. 
 • Na een controle van de bestelde producten/diensten, wordt de klant gevraagd om nogmaals zijn persoonlijke gegevens en leveradressen te controleren. De klant wordt na het goedkeuren van de gegevens, verzocht om een betaalwijze te selecteren: een betaling via Visa of Bancontact, een betaling via een krediet (zie Artikel 6.1.1 Betaling via krediet') of een betaling via overschrijving. Nadat de klant zijn betaalwijze geselecteerd en eventueel reeds betaald heeft, wordt deze doorverwezen naar een pagina met een bevestiging van de bestelling. Via een e-mail wordt deze bevestiging nogmaals herhaald. Het contract is nu gesloten. 
 • Een bestelling met een betaling via overschrijving wordt pas definitief nadat Noble Timber de betaling heeft ontvangen. De betalingstermijn van een betaling via overschrijving wordt vastgesteld op uiterlijk 7 werkdagen. Indien tegen dan niet aan de betaling werd voldaan, zal de bestelling en het bijhorende contract geannuleerd worden. 

3.4 Noble Timber behoudt zich het recht voor om de bevestiging van de bestelling te weigeren, op te schorten of te annuleren in de volgende gevallen:

 • Bij een onvolledige of onjuiste bestelling;
 • Wanneer er gegevens medegedeeld werden die duidelijk fout blijken;
 • Bij een gebrek aan betaling (indien betaling op voorhand vereist is).

4. Prijzen

4.1 Alle prijzen die vermeld staan bij de producten op de website zijn exclusief BTW. De BTW wordt pas aan de prijs toegevoegd na berekening van de transportkosten (zie Artikel 'Transportkosten'). De prijs die je op het einde van de bestelprocedure te zien krijgt, is de totale prijs die de klant uiteindelijk zal betalen. Dit totaalbedrag bevat alle kosten en belastingen. Er zijn verschillende prijscategorieën voor de transportkosten. Deze worden bij Artikel 'Transportkosten' verder toegelicht. Door de bestelling te plaatsen, aanvaardt de klant het totaalbedrag, met inbegrip van de transportkosten.

4.2 Noble Timber heeft het recht de prijzen op zijn website ten allen tijde te wijzigen. Wanneer er duidelijk een foutieve prijs vermeld wordt (bv. een veel te lage prijs door een bug, een typefout, technische fout, ...), komt geen overeenkomst tot stand en heeft Noble Timber het recht de bestelling te annuleren, zelfs indien de klant een automatisch gegenereerde mailbevestiging ontving. De klant zal dan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld worden en de kans krijgen om een nieuwe bestelling uit te voeren tegen een gecorrigeerde en juiste prijs wanneer hij/zij dit wenst.

4.3 Alle (bijkomende) belastingen, rechten, heffingen en huidige of toekomstige taksen die betrekking hebben op de geleverde goederen of het transport zullen steeds ten laste vallen van de klant en zijn opeisbaar bovenop de prijs van onze producten/diensten. Hetzelfde geldt voor bankkosten.

5. Levering

5.1 Het transport van de goederen van Noble Timber wordt opgedeeld in 2 categorieën: fast colli en special delivery:

 • FAST COLLI is doorgaans van toepassing voor alle producten met een lengte kleiner dan 2m.
 • SPECIAL DELIVERY is van toepassing op alle producten met een lengte groter dan 2m.

Alle producten worden in de magazijnen van Noble Timber verpakt en worden vervolgens via een externe transportfirma afgeleverd. Het risico op verlies, diefstal of beschadiging gaat over op de klant vanaf de goederen het magazijn van Noble Timber verlaten hebben. De klant heeft hier kennis van en aanvaardt alle risico’s vanaf dit moment. Noble Timber is bijgevolg niet aansprakelijk voor fouten en schade die veroorzaakt worden tijdens of door het transport.

5.2 Transportkosten

De transportkosten worden deels bepaald op basis van het minimale bestelbedrag.

 • Aankoopbedrag lager dan 200 euro (excl. BTW):
  • voor een fast colli-bestelling (producten met een lengte kleiner dan 2m) bedraagt de transportkost 95 euro.
  • voor een special delivery (producten met een lengte groter dan 2m), bedraagt de transportkost 125 euro. 
 • Aankoopbedrag hoger dan 200 euro (excl. BTW):
  • voor een fast colli-bestelling (producten met een lengte kleiner dan 2m) bedraagt de transportkost 45 euro.
  • voor een special delivery (producten met een lengte groter dan 2m), bedraagt de transportkost 75 euro.
 • Aankoopbedrag hoger dan 2500 euro (excl. BTW): geen transportkost

Deze prijzen zijn exclusief BTW.

5.3 Afleveradres - Heftruck

De klant is verplicht bij de bestelling een leveringsadres op te geven waarop Noble Timber de bestelling kan afleveren. De klant moet bij de bestelling aangeven of er een heftruck ter beschikking is op de plaats van levering en die gebruikt kan worden bij de levering. Kosten of vertragingen die gepaard gaan door foutieve informatie hierover zijn ten laste van de klant.

Betaling

6.1 De betaling van de producten/diensten kan op 3 manieren plaatsvinden en gebeurt altijd in euro (€).

6.1.1 Uitgestelde betaling (krediet)

De klant heeft de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen om een bestelling uitgesteld te betalen. Dit wordt uitgedrukt in een virtueel ‘krediet’ dat de klant kan opnemen. Noble Timber beslist eenzijdig, na kennisname van de aanvraag, of de klant dit recht (krediet) wordt toegekend en voor welk bedrag. Noble Timber behoudt zich het recht voor om dit recht (‘Krediet’) te allen tijde eenzijdig en zonder voorafgaande toestemming van de klant te wijzigen, dat wil zeggen zowel verhogen, verlagen als stop te zetten. Dit geldt zeker zodra er indicaties zijn op oninvorderbaarheid of insolvabiliteit.

6.1.2 Betaling via VISA/Bancontact

De betaling van je bestelling kan online gebeuren via VISA of Bancontact. De betaling zelf wordt verzorgd door betaalpartner, Ingenico.

6.1.3 Betaling via overschrijving

De klant kan er ook voor opteren om zijn/haar bestelling via overschrijving op rekeningnummer: IBAN: BE27 0018 8276 7673 (BIC: GEBABEBB) te betalen. Hierbij zal zijn zijn/haar bestelling gedurende maximaal 7 werkdagen gereserveerd blijven. De bestelling is pas definitief geplaatst na betaling.

De overschrijving vermeldt het ordernummer of het bestelreferentienummer. De bestelling wordt opgemaakt en verzonden van zodra de betaling werd ontvangen. Noble Timber behoudt zich ten alle tijde het recht voor om een bestelling op te schorten of annuleren indien een betaling niet binnen de 7 werkdagen werd betaald.

6.2 Wanneer een bestelling alsnog door Noble Timber geannuleerd of gewijzigd werd, zal een terugbetaling binnen een redelijke termijn plaatsvinden.

6.3 Wanneer er een vermoeden is van internetfraude, kan onze klantendienst de klant vragen om zichzelf te identificeren door middel van een kopie van de identiteitskaart. Indien deze bijkomende informatie niet voldoende blijkt om ons te overtuigen, behoudt Noble Timber zich het recht om de bestelling op te schorten, te annuleren zonder dat de klant recht heeft op een schadevergoeding.

6.4 In geval van laattijdige betaling of gebrek aan betaling is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd door de klant van 10% op het totale factuurbedrag alsook nalatigheidsinteresten op het volledige factuurbedrag aan een rentevoet die gelijk is aan 10% per jaar.

6.5 De eigendom van het verkochte product gaat pas over op de klant na betaling van de corresponderende facturen, ook indien een recht werd toegekend om uitgesteld te betalen (‘Krediet’). Tot dat ogenblik is het de klant verboden zelf de geleverde producten als betaalmiddel aan te wenden, te verpanden of te bezwaren met enig ander zekerheidsrecht of te verwerken in enig ander product. De klant heeft een zorgplicht met betrekking tot de goederen en moet de producten bovendien laten verzekeren tegen de alle in de sector gebruikelijke risico’s (brand, waterschade, diefstal, etc.)

7. Intellectuele eigendom

7.1 De klant erkent dat alle informatie, afbeeldingen en gegevens die op onze website worden gebruikt (illustraties, teksten, beschrijvingen, merken, afbeeldingen, video's, gegevens, logo’s, databanken, benamingen ...), eigendom zijn van Noble Timber en/of haar medecontractanten of partners. De klant verbindt zich ertoe om deze niet te publiceren, verspreiden, gebruiken, aan te passen of reproduceren, volledig of gedeeltelijk en op welke vorm of wijze dan ook, tenzij hij of zij daarvoor voorafgaand schriftelijk toestemming heeft aangevraagd én verkregen van Noble Timber of één van zijn partners. Dit betreft zowel de inhoud en de componenten van de website, net als zijn structuur, vormen en lay-out.

7.2 Elke klant die een eigen website heeft en op deze website een link wil plaatsen die rechtstreeks naar Noble Timber verwijst, of een pagina van Noble Timber, is verplicht om daarvoor bij ons toestemming aan te vragen.

8. Uitsluiten van aansprakelijkheid

8.1 De informatie die op de website van Noble Timber wordt gepubliceerd, heeft enkel een indicatieve waarde voor de klanten. Deze informatie wordt gepubliceerd zonder enige verbintenis omtrent de volledigheid, de nauwkeurigheid, het actuele karakter, de bijwerking en andere zonder enige garantie. Noble Timber biedt dan ook geen garantie omtrent de correctheid van de door ons gegeven informatie op de webshop, daar er altijd technische fouten of onnauwkeurigheden in deze informatie kunnen sluipen. Wij wijzen dan ook elke aansprakelijkheid af die betrekking heeft tot het up-to-date zijn van de website en de correctheid en volledigheid van de informatie die gepost wordt. Een deel van de informatie is dan ook afkomstig van derden die door Noble Timber als betrouwbaar aanschouwd werden. Daardoor wijst Noble Timber elke aansprakelijkheid af die betrekking heeft tot het geven van foute of onvolledige informatie op de website, ongeacht of deze afkomstig is van Noble Timber of derden. De klant, en enkel en alleen de klant, is aansprakelijk voor het gebruik van de website en de informatie die er terug kan gevonden worden.

8.2 Noble Timber is enkel aansprakelijk in geval van bedrog of een grote fout. Wanneer deze fout of het bedrog echter werd gemaakt door een van onze werknemers, onderaannemers en uitvoeringsagenten, zijn wij hier niet langer verantwoordelijk voor. 
Noble Timber is niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productiebeperking, administratie- of personeelskosten, verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen of vordering van derden.
De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van Noble Timber is te allen tijde beperkt tot een bedrag per schadegeval dat gelijk is aan de maximale dekking door de verzekeraar van Noble Timbre voor burgerlijke aansprakelijkheid.
Iedere aanspraak van klant tot schadevergoeding vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 2 jaar nadat de feiten waarop de aanspraak zijn gebaseerd door de klant gekend waren of gekend konden zijn.

8.3 Noble Timber is niet aansprakelijk voor elke soort indirecte schade als gevolg van de huidige voorwaarden, exploitatieverlies, winstderving, verlies van opportuniteiten, schade of kosten die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van de aankoop van de diensten of producten.

9. Privacybeleid

9.1 Noble Timber behoudt zich het recht voor om gegevens van de klant verzamelen nadat de klant in kwestie een bestelling geplaatst heeft of het gebruik van cookies goedkeurde. De door ons verzamelde gegevens van de desbetreffende klanten worden opgeslagen in onze databases en wij zijn dan ook verantwoordelijk voor de verwerking ervan.

9.2 De klant gaat akkoord met de registratie en de verwerking van zijn gegevens door Noble Timber. De gegevensverwerking wordt gebruikt:

•    Voor administratieve doeleinden;
•    Voor een beter beheer van de contractuele relaties met de klanten;
•    Met oog op het uitvoeren van het contract;
•    Om de klant zijn persoonsgegevens te bevestigen of corrigeren;
•    Om eventuele nieuwsbrieven en/of brochures te verzenden;
•    Om informatie voor onze rekening te verwerken;
•    Als hulpmiddel bij de uitvoering van onze producten en diensten voor conformering;
•    Voor het verrichten van audits omtrent onze activiteiten.

9.3 De klant heeft het recht om zijn gegevens te raadplegen en om te vragen om de onjuiste gegevens te corrigeren of te verwijderen. De klant stuurt dan een mail naar info@nobletimber.eu.

9.4 Bijkomende inlichtingen en klachten betreffende de bescherming van de privacy en de geïnformatiseerde verwerking ervan, kunnen verkregen worden bij de bevoegde instantie: de Gegevensbeschermingsautoriteit; Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Ook raadpleegbaar via de website: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/ en te contacteren via contact@apd-gba.be.

10. Klachten en geschillen

10.1 Kwaliteitsverklaring

Hout is een natuurlijk product en is dus ook onderhevig aan de natuurlijke omstandigheden. Dat zorgt ervoor dat hout onder meer kan uitzetten, krimpen, barsten, verkleuren en vervormen. Ondanks onze strenge controles (bij de kap, de verwerking, meermaals bij het transport en de opmaak van de bestellingen), kan het gebeuren dat er tussen de opmaak van de bestelling in onze magazijnen en de effectieve levering bij de klant veranderingen optreden. Noble Timber kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in de bestelling die het gevolg zijn van een natuurlijk proces. Zo garandeert Noble Timber geen specifieke en identieke egale kleuren, vormen, etc. en zijn er steeds tussen stukken hout onderling verschillen waarneembaar.

10.2 Klachten en gebreken

De klant verbindt er zich toe om de gekochte goederen bij levering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te controleren of de kwaliteit en kwantiteit overeenstemt met de bestelling. Eventuele zichtbare gebreken moeten onverwijld en binnen de 5 dagen na de levering schriftelijk aan Noble Timber gemeld worden. Indien geen klachten worden geformuleerd na 5 dagen wordt de klant geacht de levering te hebben aanvaard als conform en zonder zichtbare gebreken.

De aansprakelijkheid van Noble Timber voor eventuele verborgen gebreken is beperkt tot gebreken die zich manifesteren binnen de 2 maand na levering, – gelet op het gegeven dat natuurlijk producten worden geleverd. Eventuele verborgen gebreken moeten alleszins op straffe van verval van verhaal, onmiddellijk en uiterlijk binnen de 8 dagen na de ontdekking van het gebrek, aan Noble Timber gemeld worden.

Ingeval de door Noble Timber geleverde producten gebreken zouden vertonen, zal kan de klant volgens keuze van Noble Timer aanspraak kunnen maken op een herstelling, vervanging dan wel terugbetaling van de producten, zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige vorm van schadevergoeding.
De klant kan in geval van problemen steeds contact opnemen met de klantendienst:

 • Via mail: info@nobletimber.eu
 • Via telefoon: +32 (0)4 85 98 95 54

10.3 Overmacht

In geval van overmacht is Noble Timber van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant. Noble Timber kan bijgevolg de aangegane verbintenissen beperken, overeenkomsten verbreken en de uitvoering annuleren of schorsen. Onder gevallen van overmacht, verstaan wij: oorlog, burgeroorlog, stakingen, aanslagen, lock-out, machinebreuk, brand, overstromingen, onderbreking van transportmiddelen, moeilijkheden met bevoorrading van grondstoffen, materialen en energie, beperkende maatregelen vanuit de Overheid en vertragingen te wijten aan leveranciers, pandemie. Noble Timber is niet verplicht om het toerekenbaar en onvoorziene karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Aangezien de verbintenis van de klant jegens Noble Timber in essentie uit een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

10.4 De facturen en bestellingen zijn steeds terug te vinden in je account en er wordt ook steeds een mail uitgestuurd wanneer je een bestelling plaatst. Deze kopieën worden beschouwd als betrouwbaar en duurzaam. In het kader van hun relaties, aanvaarden alle partijen het principe van het elektronisch bewijs.

10.5 Nietigverklaring

Het geval waarbij een bepaling van deze Algemene voorwaarden, die gelden als een contract tussen beide partijen, nietig zou zijn als gevolg van een wijziging van de wet- of regelgeving of een beslissing in rechte, kan geen gevolgen hebben voor de geldigheid en de inachtneming van de overige bepalingen van dit contract.

11. Toepasselijk recht

11.1 De contractuele relaties tussen Noble Timber en zijn klanten, zijn onderworpen aan het Belgisch recht, ongeacht de nationaliteiten van de beide partijen.

11.2 Elk geschil dat voor de rechtbank dient te komen, valt onder de exclusieve bevoegdheid van de hoven en rechtbanken van Brussel (Nederlandstalig).

11.3 Alle partijen aanvaarden het principe van het elektronisch bewijs (bv. e-mail, bevestiging op je account, ...).