Wanneer men gebruikt maakt van onze webshop, moet dit steeds gebeuren onder de voorwaarden van de rechten en plichten die duidelijk op de webshop vermeld staan. Deze rechten en plichten zijn dan ook bepaald in de Disclaimer, de Algemene Voorwaarden, het Cookiebeleid en de Privacyverklaring. De verzameling van deze teksten zijn ook onze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, Noble Timber, als voor de gebruiker van de webshop. Zodra je gebruik maakt van onze website, erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en dat volledig verzaakt wordt aan de toepassing van eigen Algemene Voorwaarden. In uitzonderlijke gevallen kunnen wij afwijken van de Algemene Voorwaarden, maar deze afwijkingen dienen wel schriftelijk vastgelegd te worden en aanvaard te worden door alle betrokken partijen. Deze afwijkingen gelden slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden.

1. Wie is Noble Timber

             Noble Timber

             Kantersteen 47

             1000 Brussel, België

             info@nobletimber.eu

             Telefoon: +32 (0)4 85 98 95 54

Indien je vragen of opmerkingen hebt, aarzel dan zeker niet en contacteer ons. Wij proberen hier zo snel mogelijk gehoor aan te geven.

2. De website

       A. Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Deze drie voorwaarden worden door Noble Timber hoog in het vaandel gedragen. Je mag er dan ook van uitgaan dat er aan deze waarden op de webshop meer dan voldoende aandacht is geschonken. In samenwerking met onze websiteontwikkelaar Marlon proberen wij u dan ook een optimale ervaring te bieden op onze webshop waarbij een vlotte werking in een veilige en toegankelijke omgeving mogelijk is.

Gebruik van de website gebeurt wel steeds op eigen risico. Hiermee bedoelen wij dat wij niet aansprakelijk zijn voor problemen die uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten voortkomen.Ongeacht een vreemde oorzaak of overmacht.

Ten allen tijde mogen wij het recht tot toegang op onze webshop zonder voorgaande waarschuwing beperken of onderbreken. Dit gebeurt normaal gezien alleen in uiterste nood, maar dat is geen absolute voorwaarde.

       B. Inhoud van onze webshop

De invulling van onze webshop is volledig gebeurd door het team van Noble Timber in samenwerking met webkantoor Marlon. Hierdoor kunnen wij u dan ook een kwalitatieve inhoud bieden die met de grootste zorg onderhouden, opgevolgd en vernieuwd wordt. Hetzelfde geldt voor inhoud afkomstig van derden. De inhoud kan wel steeds gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden. Noble Timber kan wel geen garanties geven over de kwaliteit van de informatie op de website. Het is altijd mogelijk dat de informatie niet accuraat of niet volledig is. Noble Timber is dan ook niet aansprakelijk voor directe en indirecte schade die de gebruiker lijdt door de informatie die meegegeven werd op de website.

In het geval dat bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering en/of aanpassing van de inhoud.

Op de webshop van Noble Timber is ook downloadbare inhoud beschikbaar. Elke download op de webshop van Noble Timber gebeurt steeds op eigen risico. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor schade aan het computersysteem of verlies van data. Deze verantwoordelijk valt volledig bij het gebruik.

Voor prijzen en andere essentiële informatie over producten op de webshop geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typfouten. De gebruiker van de webshop kan op basis van dergelijke fouten GEEN overeenkomst claimen met Noble Timber BV.

       C. Onze verwachtingen van de gebruiker

Bij het gebruik van onze webshop draagt ook de gebruiker een bepaalde verantwoordelijkheid. Zo moet een gebruiker zich steeds onthouden van handelingen die een slechte impact hebben op de werking en de veiligheid van de website. De website mag onder meer niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en om informatie van andere gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Hierbij is ook niet toegelaten om de Noble Timber webshop te gebruiken voor het verspreiden van inhoud die schade kan berokkenen aan andere gebruikers. Hieronder vallen onder meer verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans, cancelbots en andere. Ook de verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de webshop, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven vallen deze noemer.

Deze vreemde websites bieden meestal dan ook niet dezelfde garanties als Noble Timber. Daarom raden wij je aan om steeds aandachtig de Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring en het Cookiebeleid van de gelinkte websites door te nemen.

3. Links naar andere websites

Het valt soms voor dat de inhoud van onze website een link, hyperlink of framed link naar een vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevat. De link betekent daarom niet per se dat er automatisch een band bestaat tussen Noble Timber en de gelinkte website. Dit betekent dan ook dat wij zeker niet altijd akkoord gaan met wat er op deze websites weergegeven wordt.

Noble Timber houdt geen controle op deze websites en is bij deze dan ook niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Onze webshop kan namelijk niet meer aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade daar men op de link geklikt heeft en onmiddelijk onze website verlaten heeft.

4. Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten zorgen voor de benodigde bescherming rondom deze website/webshop, zijn creativiteit en zijn content voor de hierop rechthebbende partijen, zijnde Noble Timber en derden. Met deze rechten probeert men dus de categorieën van de foto's, video's, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels et cetera te beschermen. Hierop zijn het auteursrecht, het softwarerecht, het databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten van toepassing. Het technische karakter van de Noble Timber webshop is beschermd door het auteursrecht, softwarerechte en databankenrecht. Elke handelsnaam die gebruikt wordt op onze webshop, is eveneens beschermd door het toepasselijk handelsnamenrecht of merkenrecht.

Elke gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze website en zijn content, met een uitgebreidere versie wanneer een account met btw-nummer wordt aangemaakt. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen onze gebruikers dan ook om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de door deze rechten beschermde zaken, zonder toestemming van de rechthebbende. Noble Timber hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

5. Verwerking persoonsgegevens

De informatie die door de gebruiker opgegeven werd is noodzakelijk voor de verwerking en het voltooien van de bestellingen, het opstellen van rekeningen en garantiecontracten. Elke bestelling vraagt dan ook een minimum aantal gegevens. Indien noodzakelijk kunnen door Noble Timber aanvullende gegevens gevraagd worden om de bestelling te personaliseren. Wanneer de minimumgegevens ontbreken, zal de bestelling onvermijdelijk geannuleerd worden. De persoonsgegevens van de koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de Privacyverklaring, dat te consulteren is via de website van Noble Timber. 

6. Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden

Noble Timber behoudt zich de vrijheid om zijn website en de bijhorende diensten ten alle tijde te wijzigen, uit te breide, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding. 

De Algemene Voorwaarden worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbieden van Noble Timber, of overeenkomsten die met Noble Timber gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.