Waarom deze privacyverklaring?

Noble Timber hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 30 juli 2018 betreffende bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil Noble Timber u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van ons platform/onze website/onze applicatie verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door Noble Timber. Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op het platform van Noble Timber.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De website www.nobletimber.eu is een initiatief van:

The Practice Academy BV, met handelsbenaming Noble Timber
Kantersteen 47
1000 Brussel, België
BTW-nummer: BE 0719.959.635
E-mail: info@nobletimber.eu
Telefoon: +32 04 85 98 95 54

Welke persoonsgegevens worden verwerkt ?

Noble Timber verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden door Noble Timber:

 • Persoonlijke identificatiegegevens
 • Contactgegevens
 • Financiële identificatiegegevens (bv. bankgegevens)
 • Juridische gegevens
 • KBO/BTW- of ondernemingsnummer
 • Elektronische identificatiegegevens (IP-adres, locatie, cookies)

Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

Noble Timber verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van het platform/de website/de applicatie en onze online dienstverlening. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • U toegang verschaffen tot uw gebruikersprofiel.
 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten, persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
 • Verwerken van bestellingen.
 • Klantenbeheer: klantenadministratie, orderbeheer, leveringen, facturatie, controle van de kredietwaardigheid, ondersteuning, klachtenbewaking en het versturen van nieuwsbrieven.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden.
 • U heeft steeds de mogelijkheid om uw toestemming terug in te trekken.

Bij een bezoek aan de website van Noble Timber worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van Noble Timber bezoekt, verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.

De gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan Noble Timber en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt Noble Timber zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen Noble Timber.

We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. Noble Timber heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Uw rechten

U heeft als klant steeds volgende rechten:

 • Recht op inzage
 • Recht op rechtzetting
 • Recht om vergeten te worden
 • Garantie van een correcte en veilige verwerking van de gegevens
 • Recht op beperking van verwerking
 • Recht om bezwaar te maken
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • Recht op intrekking van uw toestemming

De klant kan zijn rechten uitoefenen via een schriftelijk verzoek gericht aan Noble Timber ofwel via een aangetekende brief of via e-mail op info@nobletimber.eu. Indien de klant niet akkoord gaat met de manier waarop Noble Timber met persoonsgegevens omgaat, heeft de klant het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (in België: https://www.privacycommission.be/)

Wij gebruiken ook cookies

Tijdens een bezoek aan onze webshop 'cookies' op uw harde schijf geplaatst worden om het de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren. Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring. Als u de website van Noble Timber wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies daarentegen kan uitschakelen, staat eveneens te lezen in onze Cookieverklaring.

Wat zijn mijn rechten?

1. Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

Noble Timber verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezenlijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal Noble Timber onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

2. Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker, beschikt u over een recht om van Noble Timber uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer Noble Timber uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal Noble Timber hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@nobletimber.eu.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan de gebruiker om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Noble Timber. Noble Timber zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring. U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

Noble Timber beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

3. Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

De gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die Noble Timber nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en de gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer Noble Timber de persoonsgegevens van de gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en de gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode die Noble Timber nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

De gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. Noble Timber staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij Noble Timber dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de gebruiker op bezwaar. Indien de gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal Noble Timber hieraan gevolg geven binnen één  (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@nobletimber.eu.

4. Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan Noble Timber verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de gebruiker. Indien de gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal Noble Timber hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@nobletimber.eu.

5. Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft de gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door Noble Timber bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. Indien de gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal Noble Timber hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@nobletimber.eu.